Anhang I

Steckerbelegung der Ein-/Ausgabe Anschlüsse

Dieser Anhang soll Ihnen zeigen, wie welches Gerät wo an den COMMODORE 64 angeschlossen werden kann.

1Steuereingänge für Spiele
2Modul-Steckplatz
3Audio/Video
4Serielle E/A (Disk/Drucker)
5Kassette
6 User Port

Control Port 1

PinSignalBem.
1JOYA0
2JOYA1
3JOYA2
4JOYA3
5POT AY**
6BUTTON A/LP*
7+5VMAX. 100mA
8GND
9POT AX**

Control Port 2

PinSignalBem.
1JOYB0
2JOYB1
3JOYB2
4JOYB3
5POT BY**
6BUTTON B
7+5VMAX. 100mA
8GND
9POT BX**

*) Button = Feuerknopf am Joystick
LP = Light pen
**) Paddle Potentiometer

Modul-Steckplatz

Audio/Video

PinSignal
1LUMINANCE
2GND
3AUDIO OUT
4VIDEO OUT
5AUDIO IN
6CROMINANZ
7O. BELEGUNG
8O. BELEGUNG

Serielle E/A

PinSignal
1SERIAL -SRQIN-
2GND
3SERIAL ATN IN/OUT
4SERIAL CLK IN/OUT
5SERIAL DATA IN/OUT
6RESET

Cassette

PinSignal
A-1GND
B-2+5V
C-3CASSETTE MOTOR
D-4CASSETTE READ
E-5CASSETTE WRITE
F-6CASSETTE SENSE

User Port

PinSignalBem.
1GND
2+5VMAX. 100mA
3RESET
4CNT1
5SP1
6CNT2
7SP2
8PC2
9SER. ATN IN
109 VACMAX. 100mA
119 VACMAX. 100mA
12GND
AGND
BFLAG2
CPB0
DPB1
EPB2
FPB3
HPB4
JPB5
KPB6
LPB7
MPA2
NGND